Постановление № 24 от 19 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.


ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 г.), В сила от 16.10.2007 г., Приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г., Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018 г.