Национален координатор: гл. ас. Кр. Костадинова, дм
тел.: (+359 2) 8056414, e mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Екип:
Министерство на здравеопазването(МЗ), Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)
Ръководител на екипа:
гл. ас. Кр. Костадинова (НЦОЗА, Дирекция „Функциониране на здравната система”, сектор „Детско здраве”)
Административно ръководство и супервизия на екипа:
проф.д-р Пл. Димитров, дм
Членове на екипа:
гл. ас. Кр. Костадинова (НЦОЗА, сектор „Детско здраве”), гл. експ. К.Сиракова (НЦОЗА, отдел „Информационно обслужване”), гл.експ. Д.Божилова (НЦОЗА, Дирекция „Функциониране на здравната система”, отдел "Рискови поведенчески фактори и промоция на здравето")
Сътрудници на екипа: гл. експ. Б. Мекушина (НЦОЗА, отдел „Информационно обслужване”)

Мрежата на Югоизточна Европа за аутизма (МЮЕА) е създадена през 2010 г. по инициатива на AlbanianChildrenFoundationи AutismSpeaks. Решение за създаването й е взето на среща на министрите на здравеопазването от региона, състояла се през декември 2010 г. в Тирана, Албания, на която е подписана Декларация за аутизма (TheTiranaPledgeonAutism). Декларацията може да видите тук.

В мрежата членуват следните страни, с тенденция да се разширява с участието и на други: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора и Словения. През 2014 г. към МЮЕА се присъедини и Румъния.

Страните от региона се споразумяват да си сътрудничат за постигане на по-добро качество на живот на хората с аутизъм, с други нарушения на развитието и свързаните с тях психични състояния, като работят съвместно за повишаване на информираността на обществото и специалистите по въпросите на аутизма, събиране на надеждни данни за аутизма в сферата на общественото здраве, предоставяне на решения чрез създаване на дългосрочни политики, подобряване на обслужването чрез предоставяне на комплексни и интегрирани услуги, повишаване на квалификацията на специалистите в областта и др.

Секретариатът на МЮЕА се намира в Тирана, Албания, с контактно лице Ентела Вакиари: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Дейности на МЮЕА

Проведени са три годишни срещи на националните координатори на мрежата (в албания, Словения, босна и Херцеговина), на които се отчита напредъка на всяка страна и се приема план за съвместни действия през следващата година.

През май 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, се състоя третата годишна среща  на Мрежата на Югоизточна Европа за аутизма (МЮЕА).

В нея взеха участие националните координатори на мрежата от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора и Словения.

През първия ден се проведе конференция, на която присъстваха родители, доставчици на услуги и изследователи. Местни и международни експерти (включително д-р Кони Казари и проф. д-р Атиф Рахман) представиха основани на доказателства поведенчески и образователни интервенции за хора с аутизъм, с акцент върху възможностите за това в условия на ограничени ресурси.
На втория ден се състоя среща между националните координатори на мрежата, Секретариата на МЮЕА, международните експерти и „Аутизмът говори“, на която се проведоха дискусии, свързани с укрепване на регионалното сътрудничество и предстоящите дейности.

Подробен протокол и резюме от годишната среща на МЮЕА през май 2013 г. може да видите тук.

От 30 септември до 3 октомври 2013 г. в София се състоя работно посещение на AmyDanielsот AutismSpeaks, експертен наблюдател на мрежата, която беше запозната с проблемите на децата с РАС, техните родители и доставчиците на услуги и бяха обсъдени възможности за съвместни дейности и подкрепа. Сътрудници на организаторите от НЦОЗА бяха НПО (Фондация „Помощ за лица с проблеми в развитието”, асоциация „Аутизъм” Сдружение „Тацитус” и др.), ръководството и специалисти от 23 СОУ ”Ф. Ж. Кюри”, гр. София, ЦСРИ на деца и младежи с аутизъм, СО Дирекция „Социални дейности” и др.

През 2012-2013 г. Министерството на здравеопазването се ангажира с конкретни мерки за решаване на проблемите на хората с РАС и РР, като на базата на анализ на законодателството, политиките и услугите за тези хора, е разработен документ „Мерки за подобряване на грижите в помощ на хората с аутизъм и РАС и техните семейства”,  който през август 2013 г. е утвърден от министъра на здравеопазването и представлява своеобразен национален план за действие. Основни насоки на разписаните дейности, които ще се реализират чрез междуинституционално взаимодействие, с партньорството на направителствения сектор и активното участие хората с РАС и техните семейства, са: ранна диагностика на аутизма и откриване на РР в звената на първичната извънболнична помощ, ранна интервенция, предоставяне на комплексни и интегрирани услуги в общността, включващо образование, прилагане на съвременни терапевтични методи, подготовка на кадри и учебни програми, мерки за трудова заетост, повишаване на информираността на специалистите и обществото за аутизма и др. Предвидени са механизми за координация и мониторинг на изпълнението на плана.

Документа „Мерки за подобряване на грижите в помощ на хората с аутизъм и РАС и техните семейства” може да намерите тук.

В резултат на включването в дейността на МЮЕА и приемането на „Мерките” се работи по-активно за  повишашаване на информираността за аутизма на здравните специалисти и обществото, планирано е провеждане на скрининг на аутизма и международно проучване на потребностите на децата с РАС и РР, техните родители и доставчиците на услуги.

Организира се съвместно проучване на родителските и потребностите на доставчиците на услуги за децата с аутизъм/РАС, с участието на всички страни на мрежата.

През 2014 г. МЮЕА издаде първият брой на Информационен бюлетин с информация от националните коордитнатори за дейностите на страните по въпросите на аутизма/РАС през 2013 г.

Информационния бюлетин в пълен вариант- тук , съкратения вариант можете да намерите тук.

През 2016 г. година за четвърти път НЦОЗА се включва в международната инициатива за отбелязване на Световния ден за повишаване на информираността за аутизма - 2-ри април, с основни цели:
Информиране на здравните специалисти и обществото за съвременните тенденции в решаване на проблемите на хората, засегнати от аутизма/разстройствата от аутистичния спектър и техните семейства;
Информиране на здравните специалисти за напредъка и реализираните дейности в помощ на хората с аутизъм и техните семейства;
Информиране за постигнатото в областта във връзка с членството на РБългария в Мрежата на Югоизточна Европа за аутизма (SEAN).

През 2014 – 2016 г., по инициатива на Autism Speaks и под ръководството на националните координатори на МЮЕА, стартира провеждането на сравнително проучване на потребностите на полагащите грижи за деца с аутизъм и техните семейства в страните от региона, заедно с присъединилите се през 2014 г. Румъния и Турция, като страна наблюдател. През 2015 г. с участието на РЗИ от всички области на страната, Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности във всички области в страната, Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър и неговото разширение Център „Дъга” – гр. София, Център на фондация „Карин дом” – гр. Варна и със сътрудничеството на родителски НПО, са анкетирани над 150 лица, предимно родители, полагащи грижи за деца с аутизъм. Данните се обратват централно за всички страни и на базата на сравнение на резултатите ще се изготви общ доклад за състоянието на проблема в региона и за отделните страни-участнички.
Очакваните резултати от проучването са: Определяне на приоритетите и адекватно планиране на дейности в помощ на децата с аутизъм и техните семейства на базата на реална картина на потребностите; Информиране на обществеността, институциите и доставчиците на услуги за потребностите на децата с аутизъм и техните семейства; Подобряване на грижите за деца с аутизъм и техните семейства; Планиране на политики и стратегии за решаване проблемите на децата с аутизъм и техните семейства на национално и регионално ниво.
В изпълнение на междуведомствения план за действие „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм/РАС и техните семейства 2013-2016 г.”, на Министерство на здравеопазването, който цели цялостно и комплексно решаване на проблемите на хората с аутизъм от  най-ранна възраст и техните семейства, през 2015 г. е проведено обучение на ОПЛ и педиатри от извънболничната помощ за ранно откриване на аутизъм при деца до 3-годишна възраст, финансирано със средства по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г., като първи етап от скрининга на аутизма.  
НЦОЗА подкрепя световната кампания на Autism Speaks “Light it up blue”, като участва и предоставя официална информация за кампанията у нас от 2013 г., която се публикува на страниците на официалния ежегоден справочник на “Autism speaks” за инициативата в световен мащаб. От 2013 г. до 2016 г. в синьо са осветявани знакови сгради, като сградата на Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий”, Националната художествена галерия, Президентството, НДК, по инициатива на НПО („Аутизъм днес”, „Тацитус”, „Стъпка за невидимите деца на България” и др.), с подкрепата на медии, представители на държавни институции, общинските власти,  известни личности, политици и др.