НЦОЗА извършва платени услуги съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на министерския съвет от 2007 г. и Постановление № 255 от 17 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на Тарифата  /ДВ, бр. 81/23.10.2012 г./, в областта на:

01 Лабораторни изследвания, измервания, анализи и експертизи
02 Консултации
03 Консултации и обучение
04 Осигуряване на условия за подготовка, самоподготовка и нощувка на специалистите, провеждащи следдипломно обучение в националните центрове по проблемите на общественото здраве, в общежитието за следдипломно обучение

Акредитиран изпитвателен център "Здраве"

Орган за контрол „ЕКЗАКТ” от вида С към НЦОЗА

НЦОЗА извършва следните безплатни услуги:

  • Даване на съгласие за осъществяване на програма за превенция на употребата на наркотични вещества
  • Даване на съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
  • Дава съгласие за осъществяване на програми за психо-социална рехабилитация
  • Даване на становище относно съответствието на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди с Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Психиатрия"

Заявление за анализ (органолептичен,  физико-химичен, микробиологичен, друг) - MS Word

Бланки и формуляри към ИЦ "Здраве":