Предоставянето на достъп до обществена информация от страна на НЦОЗА  се осъществява въз основа на писмено заявление или устно запитване по реда на Вътрешните правила за осигуряване на достъп до обществена информация в НЦОЗА и ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ).

Къде може да подадете писмено заявление?
Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на НЦОЗА.
Писменото заявление може да подадете лично, в деловодството на НЦОЗА или по пощата, на адрес: гр. София, 1431 бул.“Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 15, етаж 4, деловодство на НЦОЗА, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
За писмени заявления се считат и заявленията, получени по електронен път:
- на адреса на електронната поща на НЦОЗА Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
*При подаване на писменото заявление не забравяйте да вземете входящ номер. Когато подадете заявлението си по пощата, пазете обратната разписка – тя е доказателство за подадено заявление.
 
Какво трябва да съдържа Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация?
За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:
•    Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
•    Описание на исканата информация;
•    Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
•    Адреса за кореспонденция със заявителя.
* Ако заявлението не съдържа данни, за заявителя /име и адрес за кореспонденция/, както и описание на исканата информация то се оставя без разглеждане.
 
В каква форма можете да получите достъп до информация?
 Можете да поискате:
•    устна справка;
•    да прегледате и прочетете на място цялата налична информация по интересуващия Ви въпрос;
•    копия на хартиен или технически носител;
•    комбинация от форми.
 
Какво трябва да заплатите за исканата услуга?
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя със Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите и представяне на платежен документ. За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване също се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя, както следва:
1. дискета – 1 брой – 0,60 лв. с ДДС;
2. CD – 1 брой – 0,60 лв. с ДДС;
3. DVD – 1 брой – 0,72 лв. с ДДС;
4. разпечатване – 1 страница (А4) – 0,14 лв. с ДДС;
5. ксерокопие – 1 страница (А4) – 0,11 лв. с ДДС;
6. факс – 1 страница (А4) – 0,72 лв. с ДДС;
7. видеокасета – 1 брой – 3,90 лв. с ДДС;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,38 лв. с ДДС;
9. писмена справка – една страница (А4) – 1,91 лв. с ДДС.
Заплащането на дължимите разходи се извършва по безкасов път по банкова сметка – BG 96UNCR96603119995319, BIG код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД, ЕИК 176094665, НЦОЗА/ или в касата на НЦОЗА, гр. София, бул.”Акад. Иван Евстатиев Гешов” №15, ет. 4, или чрез банкова карта на ПОС терминал на адреса на НЦОЗА.
 
За Ваше улеснение, на интернет страницата на НЦОЗА в рубрика Административно обслужване - Достъп до информация можете да намерите образец на заявление за достъп до обществена информация- Заявление-образец.
 
Телефони за информация и справки: 02 8056310, деловодство на НЦОЗА.