Със заповед № РД-19-12/30.12.2020 г. министърът на здравеопазването определи лечебни заведения, в които специалистите, обучавани на места, финансирани от държавата по клинични специалности, за които са предоставяни средства по чл. 42б на Наредба № 1 от 2015 г., могат да започнат работа по придобитата специалност. В заповедта се определят и областите, на територията на които специалистите могат да започнат работа по придобитата специалност в лечебни заведения за извънболнична помощ.

Можете да се запознаете със Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г. и с Приложения 1, 2, 3 и 4 към Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

31.12.2020 г.

НЦОЗА временно преустановява приемането на проби за лабораторни изследвания на химичен състав на храни, добавки в храни, микробиологични изследвания на храни и генетично модифицирани организми в храни. Причината е свързана с тяхното отпадане от Приложение № 1 към чл. 29а от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, по Закона за здравето. Промените са обнародвани в ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г.
Предстои НЦОЗА да уточни условията и начина за осъществяване на тези лабораторни изследвания.

22.12.2020 г.

Ново издание на НЦОЗА „Терапевтични подходи и алгоритъм за лечение на пациенти с коморбидност“ с авторски колектив под научното ръководство на д-р Захари Зарков разглежда проблема за коморбидност/двойна диагноза при пациенти, употребяващи психоактивни вещества, които имат и психични разстройства.

Психиатричната коморбидност представлява сериозен терапевтичен проблем и е предизвикателство пред организацията на лечебната система. Коморбидността при хората с разстройства, свързани с употребата на вещества, повишава трудностите при лечението и риска от хронифициране, намалява възможността за цялостното им възстановяване.

В изданието е направен обзор на съществуващи изследвания за разпространението на коморбидните разстройства. Представени са препоръчителни стратегии, включително и препоръки за терапевтично поведение, базирани на опита на авторския колектив и на проучената литература.

Изданието е достъпно тук

15.12.2020