Българско списание за обществено здраве
2020, Том 12, кн. 1


Bulgarian Journal of Public health
2020, Vol. 12, № 1


   
СЪДЪРЖАНИЕ
 CONTENTS
 ТРУДОВА МЕДИЦИНА   OCCUPATIONAL HEALTH 
Характеристика на имунизационната защита и постекспозиционната профилактика към кръвнопреносими патогени при болнични здравни работници 3 Characteristics of immunization protection and post-exposure prophylaxis to blood-borne pathogens in hospital healthcare Workers
 И. Димитрова-Тонева     I. Dimitrova-Toneva
ЗДРАВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО     POPULATION HEALTH
Изследване на качеството на живот при пациенти с болест на паркинсон 21 Study on the quality of life in patiens with parkinson disease
 В. Дамянов, В. Петкова, Е. Насева, Е. Григоров    V. Damyanov, V. Petkova, E. Naseva, E. Grigorov
 ХРАНИ И ХРАНЕНЕ    FOOD AND NUTRITION
Основи на настоящите препоръки за хранене на кърмачето 29 Basis on the current bulgarian recommendations for feeding of infants
 Л. Рангелова, В. Дулева, С. Петрова    L. Rangelova, V. Duleva, S. Petrova
ДИСКУСИЯ    DISCUSSION
Дезинформацията онлайн и предизвикателствата за общественото здраве 35  Disinformation online and public health challenges
 Т. Каранешева, Е. Григоров    T. Karanesheva, E. Grigorov
 ДИСКУСИЯ    DISCUSSION
Представяне на етикета Нутрискор пред българската общественост 47  Presentation of the food label Nutri-score to the bulgarian public
 В. Андреева, М. Егнел, П. Галан, М. Тувие, Ш. Джулия, С. Херcберг    V. Andreeva, M. Egnell, P. Galan, M. Touvier,Ch. Julia, S. Hercberg