Българско списание за обществено здраве
2020, Том 12, кн. 4


Bulgarian Journal of Public health
2020, Vol. 12, № 4


   
СЪДЪРЖАНИЕ
 CONTENTS
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА   HEALTH POLICY AND PRACTICE
COVID-19 ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ТЕЛЕМЕДИЦИНАТА 3 COVID-19 THROUGH THE PERSPECTIVE OF TELEMEDICINE
К. Георгиев, Я. Пачолова   K. Georgiev, Y. Pacholova
ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА   HEALTH POLICY AND PRACTICE
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АПТЕЧНИ УСЛУГИ 9 METHODOLOGY FOR STUDYING AND MEASURING SATISFACTION OF SERVICES PROVIDED BY COMMUNITY PHARMACIES
Х. Лебанова, Е. Григоров, С. Георгиев,
Х. Бургазлиев, А. Луизов, И. Гетов
  H. Lebanova , E. Grigorov, S. Gueorguiev,
H. Burgazliev, A. Luizov, I. Getov
ХРАНИ И ХРАНЕНЕ   FOOD AND NUTRITION
ХРАНИТЕЛЕН ПРОФИЛ НА ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВЕДЕНИ ХРАНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА, ПРЕДЛАГАНИ В БЪЛГАРИЯ 22 NUTRITIONAL PROFILE OF INDUSTRIALLY PRODUCED FOODS FOR INFANTS AND YOUNG CHILDREN OFFERED IN BULGARIA
Л. Рангелова, А. Парцова   L. Rangelova, A. Partzova
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ   FOOD SAFETY
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ ПО ОТНОШЕНИЕ МИГРАЦИЯ НА БИСФЕНОЛ А 29 QUALITY ASSESSMENT OF SOFT DRINKS IN METAL PACKAGING REGARDING MIGRATION OF BISPHENOL A
С. Петрова, В. Христова – Багдасарян   S. Petrova, V. Christova-Bagdassarian
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ   MENTAL HEALTH
ТРЕВОЖНОСТ ПРИ ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 43 ANXIETY IN PERSONS WITH ONCOLOGICAL DISEASES
Н.Бучинска-Симеонова, А. Радинов   N. Buchinska-Simeonova, A. Radinoff
ТРУДОВА МЕДИЦИНА   OCCUPATIONAL HEALTH
МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В СПЕШНИ И ИНТЕНЗИВНИ ОТДЕЛЕНИЯ В БОЛНИЦИ 52 MUSCULOSKELETAL INJURIES IN NURSES IN EMERGENCY AND INTENSIVE CARE UNITS IN HOSPITALS
В. Станчев, К. Вангелова   V. Stanchev, K. Vangelova
ДИСКУСИЯ   DISCUSSION
ПОСТИГАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО ЛЕКАР- ПАЦИЕНТ 62 TOWARDS TOLERANCE IN HEALTH CARE IN THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP
В. Харитонова   V. Kharitonova